Privacy Verklaring

Holland Meel

Privacy Verklaring

Uw Privacy
Holland Meel vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk en respecteert de privacy van elke betrokkenen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd hoe Holland Meel met persoonsgegevens omgaat. Deze privacy verklaring geldt niet voor sollicitanten, medewerkers en uitzendkrachten.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij kunnen van u ondermeer de navolgende categorieën persoonsgegevens verwerken:
•  Contactgegevens, zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
•  Of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent die wij aan u hebben toegezonden en op welke onderdelen u daarvan klikt.

Afhankelijk van de aard van het doel, kunnen ook andere persoonsgegevens benodigd zijn. Is dit het geval, dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Wenst u deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, dan kunnen wij een goede uitvoering van de overeenkomst niet garanderen. Verstrekt u bepaalde gegevens niet, terwijl de verwerking daarvan wettelijk verplicht is, dan zullen wij u daarover informeren. Ook verneemt u dan van ons de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens aan ons.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, maar kunnen ook persoonsgegevens gebruiken die wij uit andere bronnen hebben verkregen. Denk aan de persoonsgegevens die te vinden zijn op openbare zakelijke websites en zakelijke social media.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de navolgende doeleinden:
•  Algemeen klantencontact, de gegevens worden gebruikt voor het opstellen van een klantdossier.
•  Ter uitvoering van een overeenkomst.
•  Ter uitvoering van een order.
•  Afhandeling van een vraag of klacht.
•  Voor het geven van advies.
•  Marketing, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onder andere demonstraties.
•  Telefoongesprekken en/of de post.
•  Indien noodzakelijk voor het beoordelen van uw kredietwaardigheid.
•  Bezoekersregistratie en bedrijfsbeveiliging.
•  Het debiteurenbeheer en de incasso van vorderingen.

Op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van de navolgende grondslagen:

Wettelijke verplichting

Als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, verwerken wij uw persoonsgegevens.

Ter uitvoering van of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Wij verwerken uw persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is dan wel voor zover dat noodzakelijk is in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst.

Gerechtvaardigd belang
Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch, financieel of zakelijk van aard.

Wij hebben onder meer in de navolgende situatie een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken:
•  Om onze bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren.
•  Voor het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten.
•  Om aan u als onze klant marktinformatie, nieuwsbrieven en uitnodigingen te sturen.
•  Het uitvoeren van risicoanalyses om uw kredietwaardigheid te bepalen.

Toestemming
Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Delen van persoonsgegevens met derden
In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden. Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacy verklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacy verklaring vermelde grondslagen. Zo kunnen wij onder meer in de navolgende gevallen uw persoonsgegevens aan de navolgende categorieën van derden verstrekken:
1. Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken om ons te ondersteunen bij het adviseren op baktechnisch gebied.
2. Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld een bureau of instantie om uw kredietwaardigheid te beoordelen en/of anti-fraude controles uit te oefenen.
3. Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld websitebureaus en/of agenten voor het personaliseren en optimaliseren van de website en communicatie en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties.
4. Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze softwaresystemen.
5. Voor de opslag van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van een clouddienstverlener en een archief;
6. Om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze te laten vernietigen, maken wij gebruik van een datavernietigingsbedrijf.
7. Voor het verspreiden van marketingmateriaal kunnen we gebruikmaken van leveranciers op het gebied van communicatie en marketing-distributie.
Voor het overige verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw voorafgaande toestemming, in het geval dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons belang of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en/of regelgeving.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerkt in de hoedanigheid van verwerker, dan sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de regels die volgen uit de AVG.

Beveiliging
Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan nemen wij passende beveiligingsmaatregelen. Zo zorgen wij onder andere dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze website wordt beveiligd door middel van informatiebeveiligingstechnieken (zoals firewalls).

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is bewaard om de in deze privacy verklaring genoemde doelen te realiseren dan wel om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen.

Voor de meeste persoonsgegevens geldt, dat wij deze in ieder geval bewaren voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, het leveren van orders, het maken en incasseren van facturen en het kunnen afhandelen van vraagstukken die kunnen voortvloeien uit een door ons behandeld onderwerp. Sommige persoonsgegevens moeten echter nog langer worden bewaard op grond van de wet. Daarnaast geldt dat wij uw persoonsgegevens voor directe marketing bewaren totdat u uw toestemming intrekt en/of u bezwaar maakt tegen deze verwerking.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze naar een door u genoemde organisatie over te dragen.

Wilt u een beroep doen op een van uw recht dan kunt u uw verzoek daartoe sturen naar [email protected] reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u uiteraard graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Holland Meel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Holland Meel een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Holland Meel uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en/of nieuwsbrieven.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Holland Meel B.V., t.a.v. Dorien Schaap, Oosteinde 304, 7671 AG Vriezenveen: [email protected].

Scroll naar boven