Algemene Voorwaarden

Holland Meel

Algemene Voorwaarden

Algemene leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 – Algemene begripsbepalingen
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever:    Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtsper­soon die van Holland Meel zaken afneemt.
Holland Meel:       Holland Meel B.V., gevestigd te Vriezenveen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele andersluidende inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten van Holland Meel, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien en voor zover Holland Meel ten behoeve van de levering van zaken derden inschakelt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen.
2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Holland Meel en de opdrachtgever zullen in overleg treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de door nietigheid c.q vernietiging getroffen bepalingen.

Artikel 3 – Offertes, prijzen en totstandkoming der overeenkomst
1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van Holland Meel van de order aan de opdrachtgever.
3. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door Holland Meel uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 – Facturering en betaling
1. De opdrachtgever dient het totaal bedrag van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Betalingen dienen te geschieden zoals in de overeenkomst of op de factuur is aangegeven. Vertraging in de levering door omstandigheden aan de zijde van Holland Meel laten de betalingstermijnen onverlet.
2. De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook.
3. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig artikel 5 lid 2 wordt geen restitutie verleend. Eventueel nog niet betaalde termijnen van de overeengekomen prijs zijn bij beëindiging conform artikel 5 lid 2 terstond opeisbaar en verschuldigd.
4. Indien het factuurbedrag niet is betaald, binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan is de opdrachtgever, zonder dat daartoe een ingebrekestelling benodigd is, in verzuim en is de opdrachtgever gehouden de hoofdsom, verhoogd met wettelijke handelsrente vanaf de datum, waarop het bedrag verschuldigd is geworden, alsmede buitengerechtelijke incassokosten en eventuele gemaakte gerechtelijke kosten aan Holland Meel te voldoen.
5. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de in totaal door de opdrachtgever verschuldigde som met een minimum van 70,- Euro.

Artikel 5 – Duur en einde overeenkomst
1. Bij ontbreken van andersluidende data in de overeenkomst vangt deze aan en eindigt deze op de in de schriftelijke bevestiging genoemde data.
2. De overeenkomst kan tussentijds zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist per aangetekende brief door Holland Meel worden beëindigd c.q ontbonden, indien:
a. de opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en/of de nadere overeenkomst niet nakomt.
b. de opdrachtgever met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.
c. de opdrachtgever is overleden cq haar rechtspersoonlijkheid verliest.
d. de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren, dan wel aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet, dan wel een schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel 284 e.v. van de Faillissementswet van toepassing is verklaard.
e. op het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel de opdrachtgever op andere wijze geacht moet worden niet in staat te zijn de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te kunnen komen.
f. Holland Meel voorziet dat zij niet in staat zal zijn haar verplichtingen op grond van de overeenkomst na te komen, mits binnen 10 dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.
3. Onverminderd de bevoegdheid van het tweede lid, is Holland Meel te allen tijde bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zij op grond van omstandigheden die niet voor haar rekening komen, niet in staat is aan haar verplichtingen op grond van de overeenkomst te voldoen.

Artikel 6 – Aflevering en risico-overgang
1. Indien partijen overeenkomen dat Holland Meel de kosten en het risico van transport naar de door de opdrachtgever aan te wijzen plaats van levering voor haar rekening neemt, worden partijen behoudens andersluidende afspraken geacht de leveringsconditie DAP Inconterms 2010 te zijn overeengekomen.
2. Indien partijen overeenkomen dat levering op een locatie van Holland Meel plaats zal vinden, worden partijen behoudens andersluidende afspraken geacht de leveringsconditie FCA Incoterms 2010 te zijn overeengekomen.
3. Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn afnameverplichting gaat het risico desalniettemin op dat tijdstip over op de opdrachtgever.
4. De in de overeenkomst aangegeven afleveringstermijnen gelden als indicatie en niet als fatale termijn. De opdrachtgever wordt geadviseerd een reservevoorraad aan te houden zodat bij korte vertragingen in de afleveringen door Holland Meel geen stagnatie in de productie ontstaat. Bij overschrijdingen van de afleveringstermijnen, door welke oorzaak ook, heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ook al is geen sprake van overmacht als bedoeld in artikel 10.
5. Holland Meel is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien hij dit nodig of gewenst acht.

Artikel 7 – Conformiteit en garanties
1. Holland Meel zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever en verricht zijn werkzaamheden naar beste weten en kunnen, met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen.
2. Holland Meel garandeert dat de geleverde zaken voldoen aan de specificaties van de zaken die schriftelijk aan de opdrachtgever zijn meegedeeld. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan mondelinge mededelingen die door of namens Holland Meel zijn gedaan met betrekking tot de eigenschappen en kwaliteiten van de geleverde zaken. De geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst, indien zij bij aflevering voldoen aan de in de eerste volzin van dit artikel genoemde specificaties.
3. Holland Meel is niet gehouden tot garantie die verder strekt dan tot hetgeen aan garantie door de fabrikant van de door Holland Meel geleverde goederen en/of het door Holland Meel bij de werkzaamheden gebruikte materiaal wordt verleend.

Artikel 8 – Reclames
1. De opdrachtgever dient de gekochte zaken op zo kort mogelijke termijn, uiterlijk onverwijld na aflevering door de laatste vervoerder, op gebreken te controleren. Klachten over de afgeleverde zaken dient de opdrachtgever binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk te melden bij Holland Meel.
2. Indien de opdrachtgever de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk verwerkt, in gebruik neemt of doorverkoopt worden de zaken als door hem geaccepteerd beschouwd.
3. De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hij zou hebben in geval van eventuele gebreken ter zake de geleverde zaken, indien hij niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft gecontroleerd en gereclameerd, dan wel indien hij de geleverde zaken heeft geaccepteerd.
4. Onverminderd het voorgaande verliest de opdrachtgever eveneens alle rechten en bevoegdheden die hij zou hebben in geval van eventuele gebreken terzake de geleverde zaken, indien de opdrachtgever Holland Meel niet een redelijke mogelijkheid biedt om geconstateerde gebreken in geleverde zaken te herstellen door herlevering.
5. Reclames overeenkomstig dit artikel laten de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud en zekerheden
1. Holland Meel blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken zolang de opdrachtgever de vorderingen van Holland Meel op de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook niet heeft voldaan.
2. Bij toepasselijkheid van artikel 5 lid 2 is Holland Meel gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud van artikel 9 lid 1 geleverde zaken terug te nemen. De opdrachtgever machtigt Holland Meel, dan wel een door Holland Meel aangewezen derde de plaatsen te betreden waar deze zaken zich bevinden en de zaken tot zich te nemen, en verplicht zich voorts alle medewerking te verlenen tot de afgifte van de geleverde zaken.

Artikel 10 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening behoefden te houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van één der partijen ontstaan, zoals:
a. oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen,
b. niet of niet tijdig levering van goederen en diensten door derden,
c. werkstaking, blokkades,
d. bedrijfsstoring (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, epidemieën e.d.).
2. Gedurende de periode dat overmacht voortduurt worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van partijen niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In geen geval zal Holland Meel gehouden zijn tot het vergoeden van door de opdrachtgever geleden schade in geval van overmacht.
3. Indien de overeenkomst in geval van overmacht tussentijds door Holland Meel is beëindigd, is door de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeenge­komen vergoeding verschuldigd als met de stand der uitgevoer­de werkzaam­he­den overeenkomt.
4. Indien de opdrachtgever zijn order alsnog geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dan behoeft dit de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holland Meel. Alsdan is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering door Holland Meel reeds gemaakte kosten van voorbereiding, materiaal, loonkosten etc. te vergoeden, te vermeerderen met een schadeloosstelling van 10% van de overeengekomen prijs.

Artikel  11 – Aansprakelijkheid
1. Holland Meel aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit onrechtmatige daad. Holland Meel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
2. De aansprakelijkheid van Holland Meel is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid en voorts, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
3. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de directe schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Holland Meel of van haar leidinggevende werknemers en/of wordt veroorzaakt door dood of lichamelijk letsel.
4. Alvorens Holland Meel aansprakelijk te stellen is de opdrachtge­ver gehouden Holland Meel zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstel­len.
5. Voor de financiële gevolgen van aanspraken van derden (waaronder begrepen de werknemers van de opdrachtgever) welke krachtens deze voorwaarden niet voor rekening van Holland Meel behoren te komen, zal de opdrachtgever Holland Meel vrijwaren, ook indien deze aanspraken zijn gebaseerd op de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid.

Artikel 12 –  Geheimhouding
Holland Meel en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Holland Meel of de opdrachtgever als zodanig schriftelijk is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op alle door Holland Meel gedane aanbiedingen en/of offertes dan wel leveringen, hoe ook genaamd, alsmede op alle met Holland Meel gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Artikel 14 – Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met de gebruiker.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Scroll naar boven